Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten en andere verbintenissen met Tack & Care, hierna te noemen Tack & Care, en haar koper, hierna te noemen consument, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden enkel en alleen indien en voor zover deze door Tack & Care schriftelijk met consument zijn overeengekomen.

Artikel 2: Prijzen

De overeengekomen prijs is de prijs in euro’s, dit bedrag staat aangegeven bij alle artikelen in onze webwinkel, tevens krijgt u, zodra u een artikel selecteert om te bestellen het bedrag in euro’s (EUR) inclusief BTW en exclusief verzendkosten te zien.

Artikel 3: Bestellingen

Voordat u een definitieve bestelling plaatst bij Tack & Care krijgt u altijd eerst een overzicht met een totaal bedrag incl. BTW en verzendkosten.

Nadat u een bestelling bij ons heeft doorgegeven is de koopovereenkomst een feit. Tack & Care behoudt zich het recht voor zonder enige opgave van redenen aan consument, bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder door Tack & Care te bepalen voorwaarden.

Artikel 4: Verzending / Aflevering

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Tack & Care de wijze van verzending en is transport van de goederen voor risico van Tack & Care. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van een leveringstermijn geeft consument nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie tegen Tack & Care. Aan de leveringsplicht van Tack & Care zal zijn voldaan door het tweemaal aanbieden van de goederen. Consument of een door consument aangewezen derde draagt het risico van de goederen vanaf het ogenblik waarop deze goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Het ontvangstbewijs door consument of de door consument aangewezen persoon ondertekend, strekt tot volledig bewijs van levering. Consument of een door consument aangewezen derde is gehouden bij aflevering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van consument geretourneerd en opgeslagen.

Artikel 5.a: Verzendkosten binnen Nederland

Wanneer de bestelling naar een adres binnen de Nederlandse grenzen gestuurd wordt, geldt een bijdrage in de verzendkosten. Afhankelijk van gewicht en plaats van bestemming. Hiervan krijgt u een overzicht voordat u de definitieve bestelling verstuurt.

Artikel 5.b: Verzendkosten buiten Nederland

Voor diegenen die buiten de Nederlandse grenzen woonachtig zijn en een bestelling plaatsen bij Tack & Care gelden andere tarieven met betrekking tot de verzendkosten.

Artikel 6: Leveringstermijn binnen Nederland

De producten die u bij ons vóór woensdag besteld, mits voorradig, zullen uiterlijk de woensdag daarop afgeleverd worden. U dient er echter rekening mee te houden dat, indien een door u besteld product niet op voorraad is, de levertijd kan oplopen van 2 tot 6 weken.

Artikel 6.a: Leveringstermijn buiten Nederland

Voor diegenen die buiten de Nederlandse grenzen woonachtig zijn en een bestelling plaatsen bij Tack & Care zijn andere leveringstermijnen van toepassing. Deze termijnen zijn opvraagbaar per E-mail.

Artikel 7: Betaling

In principe levert Tack & Care alleen onder rembours, bij vooruitbetaling via Ideal, Paypal of normale overschrijving, tenzij anders overeen gekomen. Bij eventuele andere leveringen gelden de onderstaande bepalingen.

Levering geschiedt na overmaking van het bedrag op de bankrekening van Tack & Care. Indien door Tack & Care wordt ingestemd met levering op rekening, dient betaling daarvan binnen 5 werkdagen na factuurdatum te zijn geschiedt, zonder aftrek, korting en/of verrekening. Tack & Care is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om alvorens goederen te leveren zekerheid voor betaling te verlangen dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien deze zekerheid niet wordt/kan worden gegeven.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Aan consument afgeleverde goederen blijven eigendom van Tack & Care zolang consument niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die uit hoofde van de met Tack & Care aangegane overeenkomst tot levering van zaken daarmee is verschuldigd alsmede terzake de vorderingen van Tack & Care jegens consument wegens tekortschietingen door consument in de nakoming van haar verbintenissen jegens Tack & Care heeft voldaan. Consument is, zolang hij niet integraal aan de betalingsverplichtingen jegens Tack & Care heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Tack & Care geleverde goederen een pandrecht te vestigen, dan wel deze goederen te verkopen, over te dragen, te verhuren of op welke andere wijze dan ook een ander ter beschikking en/of bezit te stellen.

Artikel 9: Garantie

Tack & Care staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende goederen en/of diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de geldende garantiebepalingen van de oorspronkelijke leverancier. Tack & Care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. De garantietermijn vangt aan met het in ontvangst nemen van de goederen door consument of een door consument aangewezen derde.

Artikel 10: Reclames

Reclamering terzake van zichtbare en niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen zeven dagen na feitelijke overdracht van de zaken te geschieden. Reclamering dient schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Tack & Care kenbaar gemaakt te worden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Tack & Care terzake de betreffende gebreken. Na het verstrijken van deze termijn wordt Tack & Care geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat consument de zaken als juist erkent. Reclames geven aan consument nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. De consument is gerechtigd binnen acht dagen de koop te ontbinden en zijn geld terug te vragen.

Artikel 11: Retourzending

Tack & Care aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover deze onder door Tack & Care gestelde voorwaarden worden geretourneerd aan het door Tack & Care op te geven adres, in de originele verpakking en in de staat waarin Tack & Care deze goederen aan consument afleverde. Verzendkosten komen voor rekening van consument tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking

Tack & Care, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke consument mocht lijden, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Consument vrijwaart Tack & Care en haar ondergeschikten voor aanspraken inzake van schade welke is veroorzaakt door het gebruik van door Tack & Care geleverde goederen/diensten. Tack & Care is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van consument. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

Artikel 13: Niet toerekenbare tekortkoming

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Tack & Care niet kan worden nagekomen, ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Tack & Care niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van consument voor Tack & Care als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht). Tack & Care heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Tack & Care is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tack & Care gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Tack & Care behoud het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 14: Ontbinding

Indien consument zijn verplichtingen jegens Tack & Care niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is consument van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Tack & Care te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Tack & Care heeft dan het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tack & Care is te alle tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de consument te vorderen, alsmede de geleverde goederen terug te nemen.

Artikel 15: Persoonsregistratie

De gegevens die u op het bestelformulier invult, worden via e-mail naar ons gestuurd. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen (op een niet aan internet gekoppeld systeem).Voor een volledige omschrijving van ons privacy beleid verwijzen wij u door naar de pagina “Privacy”.

Artikel 16: Geschillen

Alle geschillen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Tack & Care.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. Het Nederlands recht geldt ook voor hen die een bestelling plaatsen vanuit een plaats buiten de Nederlandse grenzen. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of de uitvoering, worden, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van Tack & Care.

Artikel 18: Acceptatie Algemene Voorwaarden

Door het invullen van het orderformulier en/of het zenden van een order per post aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de consument en Tack & Care.

Artikel 18.1: Wijzigen Algemene Voorwaarden

Tack & Care heeft ten aller tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de internetsite te wijzigen.

Artikel 19: Slotbepaling

Deze voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Tack & Care en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

________________________________________

> LEVERINGSVOORWAARDEN

Betrokken partijen

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Tack & Care, de leverancier, bij wie u via deze website artikelen bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst:

Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere artikelen heeft besteld, van Tack & Care langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde artikelen. Alle afbeeldingen van te bestellen artikelen vormen alleen een aanduiding. Tack & Care is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

Betalingsmethoden

Tack & Care accepteert de volgende betalingsmethoden:

– Onder Rembours: Betaling vindt plaats bij aflevering door TPG Post

– Vooruitbetaling: Betaling vindt plaats middels overschrijving per bank/giro, Ideal of Paypal

Artikel prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief verzendkosten. Als u een artikel wilt bestellen krijgt u altijd voor het versturen van de definitieve bestelling een totaal overzicht inclusief BTW en verzendkosten. Alle aanbiedingen, afbeeldingen, prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en of wijzigingen door de fabrikant. Bij eventuele andere schriftelijke afspraken kan hiervan afgeweken worden en deze zullen dan bindend zijn.

Levering

Levering van de door u bestelde artikelen vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van Tack & Care.

Vóór woensdag besteld, mits de bestelde artikelen op voorraad zijn, is vóór de volgende woendag geleverd. Indien bestelde artikelen niet op voorraad zijn dan kan de levertijd 4 à 6 weken bedragen. Mocht het zo zijn, dat wij de bestelde artikelen niet op voorraad hebben, dan informeren wij u hierover per e-mail en geven wij een indicatie van de levertijd.

Zichttermijn

Voor alle artikelen geldt dat zij binnen 7 werkdagen door de consument kunnen worden teruggezonden naar Tack & Care of naar Tack & Care kunnen worden teruggebracht. De artikelen dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele en onbeschadigde verpakking).

Tack & Care zal uitsluitend de aankoopprijs, excl. verzendkosten, van het artikel vergoeden.

De kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de klant.

Reclamatie

Tack & Care is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde artikelen en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Tack & Care het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde artikel.

Aansprakelijkheid

Alle aanbiedingen, afbeeldingen, prijzen zijn onder voorbehoud van type en scan fouten en of wijzigingen door de fabrikant. Aansprakelijkheid van Tack & Care voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Tack & Care geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Tack & Care dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.